Provozní řád

Provozní řád Lanového centra

1. Vlastníkem lanového centra je město Veselí nad Moravou.
Provozovatelem lanového centra Veselí nad Moravou je: Veselanky s.r.o., IČ: 19113102

2. Vstup na překážky je možný pouze po dohodě s provozovatelem. Lezení po překážkách nebo ochranných sítích bez vědomí provozovatele je přísně zakázáno.
3. Vstup na překážky je možný pouze v provozní době, po zakoupení vstupenky a se souhlasem obsluhy areálu.
4. Návštěvník lanového centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a dodržovat pokyny obsluhy areálu.
5. Minimální věk pro vstup na překážky je 4 roky. Při nižším věku pouze po dohodě s obsluhou.
6. Omezení: Maximální počet osob na jedné plošině je 10. Maximální počet osob na jedné překážce je 10. Maximální váha jednoho účastníka je 120 kg. Maximální počet osob na centrálním objektu, startovní podestě lanovky a výlezové věži není omezen.
7. V celém zařízení lanového centra je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a drogy. Uvnitř zařízení lanového centra je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje.
8. Vstup se psy a jinými zvířaty jen po schválení provozovatelem. Je zakázáno volné pobíhání psů a dalších zvířat po areálu.
9. Za volně odložené věci provozovatel neručí, stejně jako za případné poškození oděvu či osobních předmětů na atrakcích. Návštěvníci jsou povinni zajistit si proti krádeži veškeré své věci přinesené do areálu.
10. Návštěvníkům doporučujeme vstup ve sportovním oblečení, v pevné obuvi, po sepnutí dlouhých vlasů a odložení osobních předmětů (náramkové hodinky, prstýnky, náramky, řetízky …).
11. Každý návštěvník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil újmu na zdraví sobě, ani jiným osobám pohybujícím se uvnitř lanového centra. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví, popř. životě klienta způsobenou nedodržením pokynů a instrukcí, nebo přeceněním vlastních schopností a zdravotního stavu. Návštěvník je povinen dodržovat pravidla slušného chování.
12. Provozovatel má právo vyloučit osobu z areálu lanového centra, pokud zjistí, že účastník nebo skupina porušují provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny pracovníků areálu.
13. Bezpečnostní sítě – jsou instalovány pro bezpečnost účastníků a zachycení případného pádu. Je zakázáno lezení po těchto sítích, může dojít k jejich poškození. Rodiče prosím dohlédněte na své děti.
14. Za úmyslné poškození zařízení lanového centra nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši zákonný zástupce.
15. Každý návštěvník svým vstupem do areálu lanového centra dává svolení s pořizováním zvukových a obrazových záznamů své osoby. Tyto záznamy mohou být pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu a budou použity k propagačním účelům lanového centra Veselí nad Moravou a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou vždy viditelně označeny.
16. V areálu je nutné dodržovat čistotu a pořádek.
17. Zákaz vstupu na překážky s cyklistickou helmou!
18. Dodavatel lanového centra je: Project Outdoor s.r.o., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, IČO: 26797631, www.ropescourses.eu, www.lanovecentrum.cz

Důležitá telefonní čísla
Policie 158 – Záchranná služba 155 – Hasiči 150 – Tísňová linka 112

Vícegenerační lanové centrum Veselí nad Moravou byl vybudován na jaře 2023 ve shodě s požadavky relevantních částí platných předpisů a norem ČSN EN 15567-1 + A1 : 2020, ČSN EN 1176 – 1 ed. 2 : 2018, ČSN EN 1176 – 3 ed. 2 : 2018